The Angel นางฟ้าติดปีก
ห้อง 3/3
 


รายการจับเข่าคุยยย นิสิตแพทย์แผนจีน
ห้อง 3/3

 

 
ร้านกาแฟ Phoo home coffee
ห้อง 3/13
 
สมาชิกกลุ่ม 5 ห้อง 3 - 4
 
 
สมาชิกกลุ่ม 6 //ห้อง 3 - 4